หม้อแปลงไฟฟ้า

ปักเสาไฟฟ้า เพื่อแขวนหม้อแปลงไฟฟ้า

ปักเสาไฟฟ้าสำหรักการแขวนหม้อแปลงนั้นจะมีมาตราฐานกำหนดขนาด และวิธีการปักของมันอยู่ จะแตกต่างจากการปักเสาไฟฟ้าเพื่อพาดสายไฟฟ้าทั่วๆไป ขนาดเสาจะต้องรองรับอุปกรณ์และน้ำหนักของหม้อแปลงไฟฟ้าได้ ตามที่วิศวกรไฟฟ้าได้ออกแบบไว้

ปักเสาและติดตั้งอุปกรณ์

ปักเสาพร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา คอร.อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ร่วมกับหม้อแปลง ตามแบบที่วิศวกรได้ออกแบบไว้ การติดตั้งหม้อแปลงใหม่จะไม่มีขั้นตอนที่เยอะเท่าไหร่ ขอให้ทำตามลำดับขั้นตอนและจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมตามที่ออกแบบไว้

แขวนหม้อแปลงไฟฟ้า

แขวนหม้อแปลงไฟฟ้าเข้าติดกับเสาไฟฟ้าที่ได้ปักไว้สำหรับแขวนหม้อแปลง และได้คิดตั้งอุปกรณ์ต่างๆไว้เรียนร้อยแล้ว